Santa Fe / Kansas City / Iowa City 2017

SANTA FE 
SUNDAY 11/26/17, 6pm
MANY THANKS to Anastasio Wrobel

****

KANSAS CITY
WEDNESDAY 11/30/17, 7pm
MANY THANKS to Anne Boyer


****

IOWA CITY
MANY THANKS to Elizabeth Willis